Algemene Voorwaarden

Bijeen-Nu:

 • stelt alles in het werk om de met u overeengekomen trainingsdoelstellingen te realiseren;
 • verplicht zich tot absolute geheimhouding van vertrouwelijke informatie over uw organisatie en medewerkers;
 • stelt zich zodanig op dat het belang van de opdrachtgever en haar medewerkers centraal blijft staan;
 • verplicht zich aan de overeengekomen trainingsdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • brengt de opdrachtgever zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien Bijeen-Nu onverhoopt
  een training moet annuleren. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht;
 • stuurt twee weken voor de startdatum het definitieve programma naar de opdrachtgever c.q. deelnemers.

Kwaliteit

Wij doen er alles aan een goede kwaliteit van de sessies en trainingen te waarborgen. Mocht u desondanks klachten hebben ten aanzien van onze kwaliteit, dan horen wij dat graag. Wij zijn lid van de NOBCO en ABVC kwaliteitssystemen voor trainers/coaches. Hiermee waarborgen we het inhoudelijke niveau van de trainingscomponenten.

Incompany opdracht

De aanpak van een incompany maatwerk opdracht wordt op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de betreffende trainer/adviseur van Bijeen-Nu gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffende groep of gegeven een specifieke situatie een belangrijk richtsnoer vormt. Na afloop van elk adviestraject of opleidingsprogramma wordt door de deelnemers geëvalueerd; de gegevens hiervan worden met medeweten van de deelnemers aangeboden aan de opdrachtgever.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Bijeen-Nu en de opdrachtgever komt tot stand na ondertekening door de opdrachtgever van de door Bijeen-Nu opgestelde opdrachtbevestiging.

Betaling

Sessiekaart (open training):
Na inschrijving brengen wij de sessiekaart in rekening. De betaling dient twee weken voor aanvang van de eerste sessie voldaan te zijn. De organisatie ontvangt daarvoor een factuur waarin de wijze van betaling wordt aangegeven.

Incompany:
Voor incompany opdrachten geldt:

 • bedragen tot € 5.000,= worden na ondertekening door de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging gefactureerd;
 • bij bedragen hoger dan € 5.000,= wordt na ondertekening door de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging 50% gefactureerd. Voorts wordt per maand een afrekening gestuurd betreffende die onderdelen van de opdracht die zijn gerealiseerd.

Op enkele opleidings- of trainingsactiviteiten is het BTW-vrij tarief van toepassing volgens de CRKBO-regeling. In dit geval brengt Bijeen-Nu € 35,00 extra in rekening per incompany dagdeel.
Kosten (bijvoorbeeld reiskosten) zijn altijd exclusief BTW.
Per januari van elk kalenderjaar worden de Bijeen-Nu tarieven aangepast in overeenstemming met de prijsontwikkeling.
NB: Per 1 januari 2013 geldt in Nederland een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

Annulering

Voor deelname met een sessiekaart geldt dat annulering van een sessie niet mogelijk is. Wel is een sessie overdraagbaar aan een collega, die de betreffende sessie in de plaats van de oorspronkelijke deelnemer mag bijwonen.
Annulering van incompany projecten – of trainingen als onderdeel daarvan – kan schriftelijk ingediend worden tot 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Mocht de tijd door Bijeen-Nu niet meer ‘verkocht’ kunnen worden, dan geldt binnen die 6 weken de volgende regeling:

 • tot 5 weken voor aanvang: 33% van de kosten;
 • tot 4 weken voor aanvang: 67% van de kosten;
 • binnen 3 weken voor aanvang: 100% van de kosten.

Annulering van individuele coaching, intervisie en supervisie vanuit een incompany project dient schriftelijk 7 dagen voor de afspraak te zijn ingediend bij Bijeen-Nu. Deze annulering is dan kosteloos.
Bij annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de afspraak wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.

Deelname

Als deelnemer neem je op eigen risico deel aan de training. Als je bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kunt of wilt doen, ben je niet verplicht deze te doen. De trainers zijn niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van de oefeningen.

Auteurs- en eigendomsrecht

Zonder voorafgaande toestemming mag niets uit ons (les)materiaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Van het door Bijeen-nu verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden.

Aansprakelijkheid

De leveringsvoorwaarden en afspraken zijn van kracht tot het maximum verzekerde bedrag à € 500.000,= van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nassau verzekeringen.

Vertrouwelijkheid

Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk; zonder toestemming van de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Ten aanzien van informatie over personen geldt ook intern in de organisatie vertrouwelijkheid, zowel voor de trainer/adviseur als voor de deelnemers.