Veranderingen managen

Handvatten voor een ‘ander’ leiderschap

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Veranderingen managen
Handvatten voor een ‘ander’ leiderschap

Doe je
Het aantal veranderingen in de organisatie en de intensiteit daarvan nemen toe. Dit vraagt een ander leiderschap. een leiderschap dat er op gericht is de pro-activiteit en veranderingsbereidheid van medewerkers te bevorderen. Veranderen wordt vernieuwen! We gaan in op het belang van een goede aansturing bij veranderingsprocessen binnen de eigen organisatie.

Geïnspireerd
Je hebt zicht op hoe je zelf omgaat met veranderingsprocessen, welke stijl van leidinggeven gewenst is. Je weet hoe je veranderingsbereidheid kunt bevorderen met draagvlak en pro-activiteit. Je weet hoe je jouw effectiviteit kunt vergroten. Je zet acceptatiestrategieën in bij de samenwerking en veranderingsprocessen op individueel, groeps- of organisatieniveau. Je creëert een leerproces om met veranderingen om te gaan.

Samen
Je ervaart in oefeningen en opdrachten de basisregels waardoor veranderingen lukken. Je praktijkervaringen koppelen we aan theorie en we toetsen deze. Je krijgt ook praktische tips, leert weerstanden herkennen en veranderingen te “managen”.

English description

Developing
Change management
Levers for an alternative style of leadership

Action
The number and intensity of changes in an organisation are increasing. This requires a different style of leadership, namely one that is geared towards promoting a proactive employee attitude and a readiness to change. Change is renewal! We look at the importance of good management in change processes within your organisation.

Inspiration
You have insight into how you deal with change processes yourself and what style of management is preferable. You know how to promote readiness to change with support and a proactive attitude. You know how to enhance your effectiveness. You establish acceptance strategies in partnerships and change processes at an individual, group or organisational level. You create a learning process on how to deal with change.

Together
Through exercises, you experience the basic rules for successful change. We link your practical expertise with the theories and assess these. You’re also given practical tips, learn to recognise resistance and how to manage change.